Produkty

Energia Plus - Rusza kolejny nabór - NEWS

Nowy nabór do programu Energia Plus już trwa! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił czwarty nabór wniosków w ramach programu Energia Plus. Program ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu
przedsiębiorstw na środowisko, w szczególności poprawę jakości powietrza poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku jako beneficjentów programu Energia Plus są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

 

Termin składania wniosków rozpoczyna się 01.02.2023 r. i kończy 13.12.2024 r. lub do momentu wykorzystania całej alokacji środków.


Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) z podpisem elektronicznym zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu dotyczącego czwartego naboru wniosków, w związku z dofinansowaniem przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Data wysłania wniosku przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) decyduje o zachowaniu terminu składania wniosku. Wnioski, które wpłyną po terminie lub w nieprawidłowej formie, zostaną odrzucone.
Każdy rodzaj przedsięwzięcia ma określaną pozycję w Programie (pkt. 7.5.1 do 7.5.5) oraz posiada odrębne wnioski o dofinansowanie, do wyszczególnionych kategorii należą: 

  • ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw posiadających moce 1 MW – 50 MW
  • ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw posiadających moce powyżej 50 MW
  • ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery w wyniku działalności przemysłowej (wyłączając źródła spalania paliw)
  • przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w już istniejących obiektach, instalacjach oraz urządzeniach technicznych
  • innowacyjne źródła ciepła i energii elektrycznej
  • modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczych
     

Formularz wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) będzie dostępny od dnia 01.02.2023 r.
W głownej mierze o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty przewidujące budowę, rozbudowę lub modernizację już istniejących instalacji produktowych oraz urządzeń przemysłowych.
Dopłata przyjmie formę pożyczki,a kwota alokacji wynosiła będzie 566,931 mln zł.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-iv-wnioskow-2023-2024

Autor: Kamil Andruszków

 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu:
"Nowe rozwiązania finansowe w programie Czyste Powietrze NFOŚiGW"

Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie.