Produkty

Jak uzyskać dofinansowanie 45% na kolektory słoneczne?

Dodano 05.09.2011

Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW udzielane przez Banki na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Adresatami EkoKredytu są:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie,
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych,

którym to budynkom mają służyć zakupione kolektory słoneczne z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do pogrzewania c.w.u.

Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasności), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania.
Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe jedo- lub wuelirodzinne, zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w połowie.

Przeznaczenie Kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych do:

 • ogrzewania wody użytkowej oraz
 • ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych

Uwaga!

Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, wraz z kosztorysem, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania, o ile przepisy stanowią o konieczności jego wykonania
 • koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych, zawierającego w szczególności schemat instalacji, opis techniczny, parametry techniczne (w tym sprawność i skuteczność) wraz z kosztorysem, sporządzonego przez uprawnioną osobę (posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i certyfikat producenta kolektorów słonecznych lub posiadającą stosowne świadectwo kwalifikacyjne i certyfikat producenta kolektorów słonecznych)
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności : kolektorów słonecznych, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)
 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normę PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych)
 • koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem , że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym
 • koszt innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (data wystawienia f-ry nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku, nie dotyczy to kosztu projektu budowlano-wykonawczego, w przypadku którego data wystawienia f-ry może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, ale f-ra ta nie może być zapłacona). Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów słonecznych.

Wymagana dokumentacja techniczna:

 • projekt budowlano-wykonawczy – jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę
 • projekt instalacji lub oferta – jeśli pozwolenie nie jest wymagane
  Projekt budowlano-wykonawczy sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, zgodnie z Prawem budowlanym (srt.14, ust.1 pkt 4- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Projekt ten jest bezwzględnie wymagany przez Fundusz w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Projekt instalacji musi zawierać: schemat instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia. Projekt instalacji powinien być sporządzony zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy kolektorów przez wykonawcę dokonującego montażu, pod warunkiem, że osoba ta posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu kolektorów słonecznych wydane przez producenta kolektorów (lub jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w tym zakresie).

Oferta musi zawierać te same elementy co projekt instalacji (schemat instalacji, opis techniczny, parametry techniczne, kosztorys przedsięwzięcia) i musi być sporządzona przez podmiot posiadający certyfikat autoryzacji producenta/dostawcy kolektorów

Certyfikat zgodności z normą PN EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN 12975-2

lub

 • Europejski certyfikat na znak Solar Keymark nadany przez jednostkę certyfikującą

Uwaga!
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.
Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Warunki kredytu i dotacji:

 • Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów
 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej prze Beneficjenta działalności gospodarczej

Uwaga!
Jeżeli część powierzchnia budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni nie przekraczającej 50% budynku, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.

 • Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW
 • Dotacja z NFOŚiGW obejmuje 45% łącznych kosztów kwalifikowanych

Uwaga!
Beneficjentem może być tylko jedna osoba, która jest wskazana we wniosku o dotację i w umowie o kredyt.

Współwłaściciel występując o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektorów słonecznych. Informacja ta powinna zostać przekazana w pit 8c.

Warunki uzyskania kredytu przez Kredytobiorcę:

 • Złożenie w banku kompletu wymaganych dokumentów wraz z projektem instalacji i wnioskiem o dotację,
 • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub inny dokument akceptowany przez Bank umożliwiający potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),
 • uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),
 • protokół odbioru technicznego inwestycji przez osobę uprawnioną
 • przedłożenie f-r związanych z realizowaną inwestycją

Realizacja kredytu.

Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
Uwaga!
Data wystawienia f-ry nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.
Data Protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy kredytu.

Możliwości kontroli inwestycji prze Bank

 • Nie później niż 2 m-ce od otrzymania protokołu odbioru przedsięwzięcia
 • W roku kalendarzowym w którym upływa 12 m-cy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia (okres trwałości)
 • Które zostały spłacone przed upływem okresu trwałości przedsięwzięcia

Realizacja dotacji

Dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych zadania wypłacana będzie po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszać będzie jednorazowo zadłużenie Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu (nowy harmonogram spłat kredytu)

 • Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia
 • Dotacja jest wypłacana na rachunek Banku, po czym Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłat kapitału kredytu w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania dotacji na rachunek Banku

Banki w których można składać wnioski o kredyt z dotacją

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • Warszawski Bank Spółdzielczy S.A.

Dodatkowe informacje 

 • Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej