Produkty

SPIUG - Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący celu klimatycznego na rok 2040 - NEWS

Dodano 16.02.2024

Informujemy o pojawienu się komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego celu klimatycznego na rok 2040. Chociaż kadencja Komisji w obecnym składzie dobiega końca, komunikat wyznacza kierunek, jaki będzie mogła objąć nowa Komisja.

Przedstawiamy streszczenie kluczowych punktów!

Cel ogólny

 • Głównym celem klimatycznym na rok 2040 jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto o 90%.
 • Wartość emisji gazów cieplarnianych netto dla Unii Europejskiej w roku 2035 zostanie określona po ustaleniu celu na rok 2040.
 • Ramy polityki na rok 2030 pozostaną niezmienione, aby zapewnić stabilność.
 • Ocena ryzyka klimatycznego zostanie przedstawiona w nadchodzących miesiącach.

Zintensyfikowana elektryzacja z dekarbonizacją

 • Elektryfikacja zostanie zintensyfikowana, prowadząc do niemal całkowitej dekarbonizacji energii elektrycznej w drugiej połowie dekady 2031-2040 lub niezwłocznie po niej.
 • Wprowadzenie opłat za emisję gazów cieplarnianych dla wszystkich paliw od 2027 roku stworzy równoprawne warunki dla energii elektrycznej i wygeneruje dochody dla Społecznego Funduszu Klimatycznego, które będą mogły być wykorzystane na strukturalne reformy.
 • Udział energii elektrycznej w zużyciu końcowym  energii wzrośnie z 25% do około 50% w 2040 roku.

Przedłużenie celu dotyczącego efektywności energetycznej do 2040 roku

 • Przedłużenie celu dotyczącego efektywności energetycznej do 2040 roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, ma na celu zagwarantowanie kontynuacji wpływu celu dotyczącego efektywności energetycznej do 2030 roku aż do 2040 roku.
 • Konieczne jest wsparcie inwestycji w energooszczędne budynki, niskoemisyjne systemy ogrzewania i chłodzenia dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.
 • Wprowadzenie dodatkowych polityk i instrumentów, takich jak ekoprojekt, ma na celu uczynienie ogólnej efektywności energetycznej jak najbardziej atrakcyjną dla obywateli.
 • Działania takie jak renowacja, poprawa efektywności energetycznej, rozproszona energia odnawialna, elektryfikacja, pompy ciepła itp. mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji w budynkach o XXX% w porównaniu z 2015 rokiem.

Redukcja paliw kopalnych i rola gazu ziemnego w transformacji energetycznej

 • Przewiduje się, że do 2040 roku zużycie paliw kopalnych do produkcji energii zmniejszy się o około 80% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.
 • Pomimo postępującej redukcji, paliwa kopalne będą nadal istotne w transformacji energetycznej.
 • Stopniowo planuje się wycofanie węgla z wykorzystania.
 • Pozostałe spalanie paliw kopalnych zostanie jak najszybciej zintegrowane z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
 • Pozostałe zużycie gazu ziemnego będzie wykorzystane głównie w przemyśle, budownictwie oraz systemie elektroenergetycznym.
 • Komisja przedstawi także specjalny komunikat dotyczący przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla.

Zabezpieczenie konkurencyjności Unii Europejskiej w rozwijających się sektorach, w tym w obszarze pomp ciepła, oraz poprzez rozszerzenie CBAM

 • Jeśli transformacja przemysłowa odniesie sukces, Unia Europejska będzie dążyła do dalszego budowania nowej przewagi konkurencyjnej w rozwijających się sektorach, takich jak technologia pomp ciepła, biogaz i gospodarka o obiegu zamkniętym.
 • Ponieważ Unia Europejska zwieksza swoją niezależność od importowanych paliw kopalnych, konieczne jest uniknięcie tworzenia nowych podatności na zagrożenia poprzez import technologii o zerowej emisji netto.
 • Konieczne będzie opracowanie odpowiednich narzędzi politycznych do monitorowania i przewidywania pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw, co mogłoby stanowić uzupełnienie ustawy dotyczącej surowców krytycznych oraz ustawy dotyczącej osiągnięcia zerowej emisji netto dla przemysłu.
 • UE powinna również promować europejskie standardy na arenie międzynarodowej.
 • Dodatkowe środki są potrzebne w celu zapewnia konkurencyjności eksportu z UE na światowych rynkach oraz zapobiegnięcia ucieczce emisji poprzez wdrożenie środków uzupełniających CBAM.

Zwiększenie tempa rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Konieczne jest przyspieszenie gospodarki o obiegu zamkniętym, co wymaga zdecydowanego impulsu.
 • Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powiązane inicjatywy powinny być wdrażane szybciej, aby do 2030 roku podwoić wykorzystanie materiałów w obiegu zamkniętym.

Promowanie produkcji czystych technologii

 • Wsparcie produkcji czystych technologii jest kluczowe dla przyszłego rozwoju gospodarczego. Przewiduje się, że wraz ze wzrostem produkcji technologii o niskim wpływie środowiskowym, rynek ten może potroić się do [XXX] mld euro do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest wzmocnienie polityki przemysłowej poprzez wprowadzenie innowacyjnych podejść, takich jak synergia między różnymi sektorami przemysłu oraz tworzenie symbiotycznych klastrów przemysłowych.
 • Istotnym elementem jest również promowanie innowacyjnych rynków dla czystych technologii i produktów w Europie, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska

Kontynuacja finansowania procesu transformacji

 • Zapewnienie stabilnych i przewidywalnych ram politycznych, w tym jasnego celu na 2040 rok, daje inwestorom pewność, której potrzebują.
 • Pełna unia rynków kapitałowych mogłaby być silnym bodźcem dla finansistów, ułatwiając inwestowanie w całej Europie.
 • Uproszczenie ogólnego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw i inwestycji wymaga stałej uwagi.
 • Pogłębienie jednolitego rynku poprzez aktywne eliminowanie nadmiernych krajowych barier regulacyjnych oraz innych przeszkód związanych z kluczowymi technologiami jest konieczne.
 • Istnieje pilna potrzeba efektywniejszego i bardziej dostosowanego wykorzystania publicznych środków finansowych.
 • Fundusz innowacyjny EU ETS stanowi kluczowe narzędzie na szczeblu UE, wspierające innowacje w technologiach o zerowej emisji netto. Komisja będzie dążyć do maksymalizacji budżetu funduszu innowacyjnego do 2028 roku.
 • Państwa członkowskie UE powinny być zachęcane do inwestowania dochodów z systemu handlu emisjami w przyszłościowe reformy strukturalne, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań przemysłowych o zerowej emisji oraz produkcję urządzeń dla czystych technologii.
 • Społeczny Fundusz Klimatyczny, finansowany w ramach ETS, udostępni 87 miliardów euro na wsparcie gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Reakcja na zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą

 • Wraz z inwestycjami podjętymi przed 2030 rokiem, aby osiągnąć cele na 2040 rok w technologiach o zerowej emisji netto, pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowych wykwalifikowanych pracowników.
 • Potrzebne jest przyspieszenie działań w celu wprowadzenia programów podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz wspierania uznawania kwalifikacji we wszystkich państwach członkowskich UE i w państwach trzecich.
 • Należy opracować ambitny program rozwoju szkoleń i przekwalifikowania, który będzie skoordynowany na szczeblu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, aby zaspokoić zapotrzebowanie na umiejętności i miejsca pracy.

Pełną treść komunikatu znajdziesz, klikając TUTAJ

 

Źródło: spiug.pl


Zapraszamy także do obejrzenia filmem:

"5 powodów dlaczego warto posiadać układ hybrydowy z kotłem gazowym - SPIUG"

 

Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie.