Produkty

SPIUG proponuje zmiany w zapisach prawa budowlanego

Dodano 19.01.2012

Poniżej prezentujemy propozycje Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych odnośnie zmian w zapisach prawa budowlanego. Dotyczą one istotnego zagadnienia w technice grzewczej: stosowania przewodów odprowadzających spaliny od kotłów kondensacyjnych.

Szanowni Państwo,

od kilku lat, członkowie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz inne firmy niezrzeszone w SPIUG, wprowadzające do sprzedaży na rynek polski urządzenia grzewcze, w tym kondensacyjne kotły gazowe, obserwują niepokojące zjawisko podważania kompetencji instalatorów, ekspertów i inżynierów pracujących w biurach konstrukcyjnych tych firm, wynikające z nadinterpretacji zapisów Prawa Budowlanego, dotyczącego wymagań stawianych przewodom odprowadzającym spaliny z kotłów kondensacyjnych.

Zaistniałe zjawisko ma miejsce w kilku regionach kraju, podczas gdy w innych regionach ten problem nie występuje, bądź jest spotykany bardzo rzadko. SPIUG jest organizacją, która w sposób konstruktywny uczestniczy w kształtowaniu polskiego prawa we współpracy ze wszystkimi odpowiedzialnymi za to instytucjami w kraju. Z tego powodu Stowarzyszenie przygotowało propozycje zmian w obowiązujących przepisach, tak, aby poprawić aktualne brzmienie zapisów prawa, aby były jednoznaczne i dopasowane do aktualnego rozwoju technologicznego.

W ten sposób chcemy przyczynić się do poprawienia obowiązujących przepisów, które w sposób jednoznaczny powinny określać wymagania techniczne dotyczące elementów instalacji i materiałów służących do budowy obiektów. Proponowane zmiany dotyczą Prawa Budowlanego oraz odnośnego do niego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku, dotyczącego zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawową przyczyną powodującą problemy z odbiorami przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych dla kotłów kondensacyjnych jest nadal nieprecyzyjny zapis w Warunkach Technicznych w §226 oraz §174 Prawa Budowlanego.

Aktualny zapis §226 Prawa Budowlanego brzmi następująco:
"1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów."

Zmiana sformułowania „materiałów niepalnych” na „wyrobów niepalnych” podczas ostatniej nowelizacji przepisu miała spowodować wskazanie, że wyrób jako całość ma być niepalny, a więc przewód spalinowy lub dymowy składający się z wkładu spalinowego z tworzywa sztucznego, otoczony obudową ze stali lub obudową ceramiczną, spełnia te wymagania, bo jako „wyrób” jest niepalny.

Jednak ta zmiana nadal jest nieprecyzyjna i korzystają z tego przeciwnicy stosowania tworzyw sztucznych do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Aby jednoznacznie wyeliminować nadinterpretacje tego przepisu, warto byłoby skorzystać z propozycji zmiany jego brzmienia, przygotowanej przez niezależnych ekspertów branżowych.

Propozycja zmiany §226 wygląda następująco:
1. Przewody spalinowe i dymowe powinny spełniać wymagania deklarowanej klasy odporności
na pożar sadzy zgodnie z Polską Normą (w załączniku przywołać normę PN EN 1443),
2. Przewody spalinowe o klasie odporności na pożar sadzy O, przechodzące przez więcej niż jedną kondygnację, powinny posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej EI60.

Podobnie jednoznaczny zapis znajduje się w przepisach innych krajów Unii Europejskiej i nie budzi on żadnych wątpliwości. Zapis taki zapewnia pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe, gdyż nie powoduje przenoszenia ognia:
a) z wewnątrz na zewnątrz,
b) wzdłuż przewodu zewnętrznego między kondygnacjami.

Ponadto proponujemy także wprowadzenie dalszych zmian w przytoczonych przepisach:

Aktualny zapis §174 ust 6 Prawa Budowlanego brzmi następująco:
„Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia.”

Aby doprecyzować powyższy zapis, w celu uniknięcia różnych interpretacji, proponujemy uzupełnienie tego zapisu o następujące sformowanie:

„Dopuszcza się stosowanie przewodów spalinowych i powietrzno-spalinowych do kotłów kondensacyjnych, wykonanych z właściwych tworzyw sztucznych dopuszczonych do stosowania przez producenta kotłów kondensacyjnych.”

Zapis taki także zapewnia pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe, gdyż jest oparty o własności eksploatacyjne opisywanych urządzeń oraz eliminuje skutecznie nadużycia spowodowane stosowaniem tego typu materiału dla urządzeń, których warunki eksploatacyjne odbiegają od warunków eksploatacyjnych kotłów kondensacyjnych.

Z góry dziękujemy za podjęcie dialogu z naszym środowiskiem w sprawie dopasowania obowiązujących obecnie przepisów do obecnie panujących warunków eksploatacyjnych, w imieniu naszym i osób współpracujących ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Janusz Starościk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych