Produkty

Stanowisko ZP FEO w sprawie projektu ustawy OZE

Dodano 02.08.2012

W dniu 27 lipca 2012 roku, po dwóch latach prac i siedmiu miesiącach intensywnych konsultacji społecznych i międzyresortowych, na konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki został przedstawiony i w całości upubliczniony projekt kompleksowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawy o OZE). Projekt ustawy jest dokumentem kompletnym, uzgodnionym z wymaganym uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz gotowym do szybkiego procedowania prawnego.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawianej wyraża zadowolenie z zaniechania wdrażania prawa „unijnego” w zakresie OZE poprzez wąską, poselską nowelizację Prawa energetycznego (projekt z 26 czerwca br.) i pełną aprobatę dla publikacji i dalszego procedowania jako rządowego, kompleksowego projektu ustawy o OZE, bez oczekiwania na zamknięcie prac nad tzw. „trójpakiem”, czyli także Prawem energetycznym (Pe) i Prawem gazowym (Pg) w ramach pakietu trzech ustaw energetycznych. Niestety, mimo publikacji projektu ustawy o OZE i zapowiedzi kierownictwa resortu gospodarki, że ustawa może być uchwalona do końca 2012 roku, po raz kolejny realizacja dobrze postawionego celu i zadania może się nie udać.

Projekt ustawy o OZE nie trafi bowiem niezwłocznie do Komitetu Stałego Rady Ministrów, gdyż musi czekać na zakończenie prac nad „trójpakiem” czyli nowelizacją Pe i Pg. Tym samym, bez zmiany obecnej koncepcji procedowania nowych regulacji w energetyce projekt ustawy o OZE nie może być przekazany do Sejmu celem uchwalenia.

Uzasadnienie prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad ustawą o OZE rzekomą koniecznością uzgodnień treści projektów nowelizacji innych aktów prawnych (Pe, Pg) skutecznie, od ponad roku, blokuje skierowanie na kierownictwo resortu, a potem na Radę Ministrów i do Sejmu ustawy mającej po raz pierwszy kompleksowo uregulować cały rynek energetyki odnawialnej i w pełni wdrożyć dyrektywę 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii.

Bez ustawy OZE, rynek energetyki odnawialnej zamiera, rosną w dalszym ciągu nieuzasadnione koszty jego wsparcia w obecnym systemie regulowanym Pe, które Ministerstwo Gospodarki ocenia na minimum 700 mln zł/rok, co oznacza za każdy dzień zwłoki to 2 mln zł zbędnych wydatków po stronie konsumentów energii. Zablokowane są możliwości rozwoju mikroinstalacji, takich jak systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz całej energetyki prosumenckiej, jak również innych nowych technologii energetyki odnawialnej np. morskiej energetyki wiatrowej. Narasta ryzyko nałożenia na Polskę kary za niewdrożenie dyrektywy 28/2009/WE (ok. 0,5 mln zł za każdy dzień opóźnienia) oraz pojawia się realne ryzyko utraty miliardowych kwot na energetykę odnawialną w ramach funduszy UE na lata 2014-2020. Decyzje UE w tej ostatniej sprawie musza zapaść do końca br. - brak wdrożenia dyrektywy oznacza zablokowanie przez UE możliwości wydatkowania przez kraj środków unijnych na ten cel.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zabierał już w tej sprawie głos samodzielnie oraz wspólnie z Koalicją Klimatyczną, wzywając do przyśpieszenia prac nad wówczas niemalże gotowym już projektem ustawy, doprowadzenia do przyjęcia go przez Radę Ministrów oraz procedowania go (…) jako jedynego, kompleksowego rozwiązania prawnego, spełniającego zarówno wszystkie wymogi formalno-prawne wobec UE, jak i oczekiwania obywateli oraz przedsiębiorców zielonej gospodarki.

W sytuacji gdy projekt jest gotowy, a dalsze opóźnienie jego uchwalenia powoduje olbrzymie koszty, niewykorzystane szanse oraz zamieranie rynku OZE na kolejne lata, nie ma racjonalnych powodów, aby projekt przygotowany i uzgodniony w Departamencie Energii Odnawialnej dłużej czekał na „uwolnienie” i był narzędziem rozgrywania interesów całego sektora energetycznego.

ZP Forum Energetyki Odnawialnej uważa, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek uniemożliwiających zapewnienie spójności i kompleksowości zapisów ustawy o OZE z innymi regulacjami w przypadku jej samodzielnego procedowania. W pełni możliwe jest odwołanie się w ustawie o OZE do aktualnie obowiązujących przepisów ustaw Pe i Pg, a w ramach późniejszego procesu legislacyjnego dostosowanie tych ustaw do ustawy OZE i vice versa.
ZP Forum Energetyki Odnawialnej, kierując niniejsze stanowisko do Ministerstwa Gospodarki i Rządu RP, wnosi o wyłączenie z „trójpaku” ustawy o OZE oraz procedowanie jej i uchwalenie indywidualnie, w pilnym trybie umożliwiającym jej wejście w życie od początku 2013 roku, łącznie z nowym systemem wsparcia wytwarzania energii z OZE.