Produkty

Wyjaśnienie w kwestii dotacji szwajcarskich

Dodano 06.12.2011

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych koryguje błędnie podawane w mediach informacje nt. dofinansowań szwajcarskich.

W ostatnich dniach na portalach zajmujących się m.in. OZE, ukazała się wiadomość o tzw. programie szwajcarskim, mówiąca o dofinansowaniu OZE w Polsce przez fundusz w wysokości 110 mln franków szwajcarskich. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych jest w stałym kontakcie z Biurem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ponieważ w związku z tym, w ostatnim czasie napłynęły do nas zapytania dotyczące możliwości dofinansowywania inwestycji OZE z tego funduszu, chcielibyśmy wyjaśnić, że chodzi o program ramowy, który został podpisany w grudniu 2007 r. w Bernie przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską, oraz prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Micheline Calmy-Rey, Doris Leuthard. Program dofinansowań jest już zakończony. Termin składania wniosków upływał z dniem 20.04.2009 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Biura Programu w Polsce, w dniu 19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria – Unia Europejska, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia programu pomocowego mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Ostatecznie, w dniu 27 lutego 2006 r. Rada UE i Szwajcaria uzgodniły i podpisały tzw. „Memorandum of Understanding" pomiędzy UE a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. W dokumencie zawarto zobowiązanie Szwajcarii do podpisania odrębnych umów bilateralnych z poszczególnymi państwami – beneficjentami pomocy.
Fundusze Szwajcarskie przewidywały wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Wsparcie można było uzyskać na takie projekty jak:

Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:

• inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
• zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej

Środowisko i infrastruktura:

• odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie
• odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
• poprawa publicznych systemów transportowych;
• bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych

Sektor prywatny: 

• poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
• rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Rozwój społeczny i zasobów ludzkich:

• ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
• badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

Łacznie na program przeznaczono 489 mln CHF, z czego rzeczywiście wykorzystano ok. 110 mln na projekty związane ze środowiskiem i infrastrukturą.

Zgodnie z informacja uzyskaną 1.12.2011 z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „W ramach obecnej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (2007-2017) nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków w obszarze tematycznym Środowisko i Infrastruktura. Całość alokacji została rozdysponowana w ramach konkursu ogłoszonego wiosna 2009 r.”

Więcej informacji na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swissgrant.pl.

Janusz Starościk, Prezes Zarządu SPIUG