Produkty

Program Agroenergia - dopłaty do pomp ciepła i fotowoltaiki dla rolników

Dodano 30.09.2023

Z artykułu dowiesz się:


 1. Jaki jest cel Programu Agroenergia?
 2. Kto jest beneficjentem programu?
 3. Co obejmuje dofinansowanie?
 4. W jaki sposób udzielane jest dofinansowanie?

Zobacz inne nasze PORADY 

Program Agroenergia ma na celu promowanie produkcji energii z odnawialnych źródeł w rolnictwie. Pierwszy etap dotyczy wsparcia dla mikroinstalacji, pomp ciepła oraz przynależnych im magazynów energii. Do sfinansowania kwalifikują się instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW, w tym wersje hybrydowe oraz powiązane z nimi magazyny energii elektrycznej. Dodatkowo, druga część programu "Agroenergia" skupia się na biogazowniach rolniczych z przyległymi instalacjami do produkcji biogazu oraz na elektrowniach wodnych o mocy do 500 kW wraz z towarzyszącymi im magazynami energii.

Jaki jest cel Programu Agroenergia?

Program ma na celu promowanie produkcji energii z odnawialnych źródeł w rolnictwie i będzie realizowany do 2027 roku. Wnioski w ramach pierwszej części można składać do WFOŚiGW we Wrocławiu począwszy od 01.10.2021 r. Nabór trwa nieprzerwanie od dnia publikacji informacji o jego rozpoczęciu na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu aż do wyczerpania dostępnych środków.

Kto jest beneficjentem programu?


Program przewiduje wsparcie dla:

 • Osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, które prowadzą osobiście gospodarstwo rolne co najmniej rok przed złożeniem wniosku,
 • Osób prawnych posiadających w własności lub dzierżawie nieruchomości rolne o powierzchni między 1 ha a 300 ha, które od co najmniej roku przed wnioskowaniem o wsparcie prowadzą działalność rolniczą bądź świadczą usługi rolnicze.

Jeśli wniosek składa dzierżawca, musi on dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego, działalności rolniczej lub świadczenie usług rolniczych.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy projektów związanych z zakupem i montażem następujących urządzeń:

 • Instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 10 kW do 50 kW,
 • Pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW. Zgłoszenie takiego projektu wymaga uprzedniego audytu energetycznego rekomendującego zakres przedsięwzięcia,
 • Instalacje wiatrowe o mocy zainstalowanej od 10 kW do 50 kW,
 • Instalacje hybrydowe, czyli połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła lub elektrownią wiatrową z pompą ciepła w jednym systemie. Dofinansowanie przysługuje również dla hybryd o łącznej mocy przekraczającej 50 kW, jednak mocy indywidualnych elementów nie mogą przekroczyć 50 kW. W przypadku takiej inwestycji konieczny jest audyt energetyczny rekomendujący wykorzystanie pompy ciepła,
 • Urządzenia spełniające indywidualne potrzeby energetyczne wnioskodawcy na terenie prowadzonej działalności rolniczej,
 • Zakup i montaż magazynów energii współpracujących z instalacjami wymienionymi w punktach a, b oraz d. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja inwestycji z zakresu wymienionych wcześniej przedsięwzięć.

W jaki sposób udzielane jest dofinansowanie?


Dofinansowanie przyznawane jest w postaci dotacji pokrywającej do 20% kwalifikowalnych kosztów:

 • Dla instalacji o mocy 10-30 kW: maksymalnie do 20%, lecz nie więcej niż 15 000 zł,
 • Dla instalacji o mocy 30-50 kW: maksymalnie do 13%, lecz nie przekraczając 25 000 zł.

Jeśli chodzi o instalacje hybrydowe, czyli kombinację fotowoltaiki z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła, dofinansowanie kalkulowane jest na podstawie mocy każdego elementu oddzielnie. Przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

Dla magazynów energii przewidziane jest dofinansowanie do 20% kwalifikowanych kosztów, przy założeniu, że nie przekroczy to 50% kosztów głównego źródła energii. Aby uzyskać wsparcie na magazyn energii, musi on być zintegrowany z równolegle realizowanym w projekcie źródłem energii.

UWAGA! Projekty mające na celu zwiększenie mocy już działającej instalacji nie kwalifikują się do dofinansowania - tutaj decyduje Punkt Poboru Energii.

Dofinansowanie przyznawane jest w postaci zwrotu po zakończeniu inwestycji. Koniec projektu definiowany jest jako połączenie mikroinstalacji z siecią energetyczną oraz podpisanie umowy kompleksowej z dostawcą energii. W przypadku projektów dotyczących pomp ciepła, magazynów energii i systemów off-grid, końcowym etapem jest uzyskanie protokołu odbioru.

Koszty można kwalifikować od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie aż do 30.06.2027 r.

 

Autor: Zespół Instal-Konsorcjum

 

Przeczytaj także: 

 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu "Program Agroenergia - dopłaty do pomp ciepła i fotowoltaiki dla rolników"