Produkty

Biawar – Akcja Promocyjna „Dotacja PELLUX 2000 zł”

Dodano 26.08.2019

Mamy przyjemność poinformować Państwa o uruchomieniu Akcji Promocyjnej „Dotacja PELLUX 2000 zł”

Jest to kolejna odsłona długofalowego Programu Promocyjnego „PELLETON KORZYŚCI” organizowanego przez markę PELLUX.

Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Indywidualnych i rozpoczyna się już od środy 21 sierpnia b.r. i potrwa do 30. listopada b.r.

 

 

 

Promocja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie www.pelleton.pellux.pl i dokonają zakupu kotła peletowego PELLUX za pośrednictwem wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

Promocja trwa od 21.08.2019r. do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych jest łącznie 400 szt. kotłów pelletowych PELLUX. Promocja polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny katalogowej kotłów PELLUX COMPACT TOUCH 12 kW, PELLUX 100 TOUCH 20kW, PELLUX 100 TOUCH 30 kW, PELLUX 200 TOUCH 20 kW o 1500,00 zł netto przez NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Cena zostanie obniżona pod warunkiem zakupu ww. kotłów wraz z zasobnikiem na paliwo. 

U wybranych Dystrybutorów/Instalatorów kotłów peletowych PELLUX, biorących udział w Promocji, końcowy użytkownik będzie mógł kupić w/w kocioł w cenie obniżonej o 2000 zł netto, przy zachowaniu pozostałych warunków Promocji. 

Uwaga ! W związku z warunkiem 100% przedpłaty za zakup kotła pelletowego PELLUX przez końcowego użytkownika, wynikającym z regulaminu promocji, w trakcie Promocji dystrybutorów obowiązuje 7-dniowy termin płatności, bez skonta. Pozostałe warunki handlowe pozostają bez zmian. 

Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.pellux.pl oraz www.pelleton.pellux.pl 

Mamy nadzieję, że nasza akcja pozwoli Państwu pozyskać nowych Klientów oraz przyczyni się do promocji nowoczesnych oraz ekologicznych kotłów peletowych PELLUX. 

Promocja wsparta będzie kampanią reklamową w Internecie. 

 

 

 REGULAMIN PROMOCJI 

„Dotacja PELLUX 2000 zł” 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dotacja PELLUX 2000 zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. Jana Pawła II 57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030931, NIP 542-02-00-292, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja trwa od 21.08.2019r. do 30.11.2019r. lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych jest łącznie 400 szt. kotłów peletowych PELLUX. Promocją objęte są modele kotłów PELLUX, tzn. Pellux Compact Touch 12 kW, Pellux 100 Touch 20 kW, Pellux 100 Touch 30 kW, Pellux 200 Touch 20kW. 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 

4. Celem Promocji jest intensyfikacja sprzedaży kotłów peletowych PELLUX, których sprzedawcą jest Organizator. 

II. UCZESTNICY 

1. Promocja skierowana jest do końcowych użytkowników, którzy dokonają zakupu kotła PELLUX za pośrednictwem Dystrybutora/Instalatora i spełnią warunki wymienione w niniejszym regulaminie. 

2. Wybrany przez końcowego użytkownika Dystrybutor/Instalator, musi pisemnie zobowiązać się do przestrzegania regulaminu Promocji i spełnić warunki niniejszego regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się Dystrybutora/Instalatora z powyższego zobowiązania. 

4. W Promocji nie mogą uczestniczyć: 

a) pracownicy Organizatora 

b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji na zlecenie Organizatora 

c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w podpunktach a-b. 

5. Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 

III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

1. Promocja, zwana dalej „Dotacją”, polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny katalogowej wszystkich modeli kotłów PELLUX o 1500,00 zł netto przez Organizatora Promocji. 

2. U wybranych Autoryzowanych Dystrybutorów oraz Instalatorów kotłów PELLUX, biorących udział w Promocji, na czas jej trwania, cena katalogowa kotłów PELLUX obniżona jest o 2000 zł netto, a pozostałe warunki Promocji pozostają bez zmian. Lista wybranych Autoryzowanych Dystrybutorów oraz Instalatorów kotłów PELLUX biorących udział w Promocji dostępna jest na www.pelleton.pellux.pl lub pod numerem tel. 85 662 84 94. 

3. Cena kotłów PELLUX obniżona jest o 2000zł pod warunkiem zakupu kotła wraz z zasobnikiem i podajnikiem na pellet. 

4. Promocją objętych jest łącznie 400 szt. kotłów PELLUX. 

5. Aby wziąć udział w Promocji należy: 

a) W okresie trwania promocji o którym mowa w pkt. I. 2. zarejestrować się jako Uczestnik Promocji poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji (zwanego dalej „Formularzem”), zamieszczonego na stronie internetowej www.pelleton.pellux.pl. 

b) odebrać e-mail z Kuponem (zwany dalej „Kuponem”), który zostanie wysłany w ciągu 1 dnia roboczego po rejestracji Uczestnika Promocji; 

c) dokonać wyboru kotła PELLUX i Dystrybutora/Instalatora poprzez którego realizowany będzie zakup przedmiotowego urządzenia; 

d) zarezerwować wybrany kocioł PELLUX wysyłając wypełniony Kupon i przekazać Instalatorowi/Dystrybutorowi Formularz Zamówieniowy, będący integralną częścią Kuponu. Kupon zachowuje ważność jeżeli wypełnione są wszystkie jego pola i jest podpisany przez Uczestnika Promocji oraz Dystrybutora/Instalatora. Kupon należy wysłać e-mailem na adres email: kotly@biawar.com.pl lub pocztą na adres: Nibe-Biawar Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok z dopiskiem „Dotacja Pellux 2000 zł”; 

e) odebrać Potwierdzenie Rezerwacji, które zostanie wysłane przez Organizatora e-mailem w ciągu 3 dni roboczych, następujących po dacie wpłynięcia do Organizatora wypełnionego przez Uczestnika Promocji Kuponu. Rezerwacja kotła PELLUX objętego Promocją ważna jest przez okres 14 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika Promocji Potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku, jeśli ilość kotłów PELLUX objętych promocją będzie mniejsza od ilości zgłoszeń rezerwacji, o potwierdzeniu rezerwacji będzie decydować kolejność ich wpłynięcia. W przypadku niemożności potwierdzenia dokonania rezerwacji z powodu wyczerpania się zapasu kotłów PELLUX objętych promocją, uczestnik promocji zostanie poinformowany o tym fakcie bezzwłocznie; 

f) w okresie 14 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika Promocji Potwierdzenia Rezerwacji, za pomocą Formularza Zamówieniowego dokonać zamówienia i zakupu kotła PELLUX w cenie obniżonej o dotację wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym; 

g) Zamówienia, przedpłaty i zakupu urządzenia można dokonać tylko za pośrednictwem Instalatora/Dystrybutora, którego dane adresowe i podpis widnieją na Kuponie; 

h) Warunkiem dokonania zakupu kotła PELLUX objętego Promocją, jest opłacenie pełnej kwoty za zamówione urządzenie do dnia planowanego odbioru. 

6. O uzyskaniu dotacji na kocioł PELLUX objęty Promocją, decyduje kolejność dokonania zakupu. 

7. Wysyłka zakupionych urządzeń następuje w dniu dokonania zakupu. 

8. Uczestnik Promocji ma możliwość sprawdzenia aktualnej ilości kotłów PELLUX objętych Promocją na stronie internetowej www.pelleton.pellux.pl 

9. Jeżeli Uczestnik Promocji zarezerwuje wybrany kocioł PELLUX objęty Promocją i w terminie 14 dni od daty wysłania przez Organizatora Potwierdzenia Rezerwacji nie dokona zamówienia i zakupu urządzenia, zostaje skreślony z rejestru Uczestników Promocji i prawo do otrzymania dotacji przez taką osobę wygasa. W takim przypadku istnieje możliwość ponownego uczestniczenia w Promocji po dokonaniu ponownej 

rejestracji jako Uczestnik Promocji i spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w niniejszym regulaminie. 

10. Każdy Uczestnik Promocji może dokonać jednorazowo zamówienia i zakupu tylko jednego kotła PELLUX objętego Promocją. 

11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za urządzenia objęte Promocją 

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi Organizatora. 

13. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymania Dotacji na osobę trzecią. 

14. Jeżeli Uczestnik Promocji nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych w regulaminie, prawo do otrzymania dotacji przez taką osobę wygasa. 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nibe-Biawar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. Jana Pawła II 57 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000030931, kapitał zakładowy: 4 200 000,00zł., NIP 5420200292. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

3. Dane osobowe podane przez Uczestników w związku zgłoszeniem udziału w Promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym także w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Promocji oraz otrzymywania od Nibe Biawar Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach zgodnie z wyrażonymi zgodami. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach odbywać będzie się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Promocją oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

8. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Uczestnik może kontaktować się Organizatorem pod adresem email: kotly@biawar.com.pl 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. 

11. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

12. Uczestnik Promocji może wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od Nibe Biawar Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach. W tym celu Uczestnik ma możliwość zaznaczenia dobrowolnie odpowiedniej zgody podczas rejestracji. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora pod adresem: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57 w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.pelleton.pellux.pl 

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 11.02.2020r. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika Promocji wszelkich roszczeń. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika Promocji w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. 

6. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego i sieci internetowej.