Produkty

Czysta woda od Sanha

Dodano 19.03.2014

Czysta woda stanowi od wieków najważniejsze źródło zdrowia i życia ludzi, dlatego tak ważne jest, aby była ona wolna od wszelkich zanieczyszczeń i mikroorganizmów, czysta i gotowa do użycia. Dobrze byłoby, gdyby przytoczone tu wymagania były stosowane i egzekwowane w naszym kraju zarówno na etapie projektowania, wykonawstwa, jak i kontroli.

Być może nie wszystkim jeszcze wiadomo, że w naszym kraju w zakresie instalacji wody pitnej obowiązują wytyczne dyrektywy unijnej DWD 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. Dyrektywa DWD (ang. Drinking Water Directive) w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi definiuje wymagania dla biologicznej i chemicznej jakości wody pitnej. Wymagania te określają także m.in. dopuszczalną zawartość ołowiu w wodzie pitnej. Od 1.12.2013 r. zgodnie z dyrektywą maksymalna zawartość ołowiu nie może przekraczać 0,01 mg/l. Jest to znacząca różnica zważywszy na fakt, że przed wprowadzeniem tej regulacji było to aż 0,025 mg/l.

W Polsce szczegółowego wdrożenia przepisów dyrektywy do prawa krajowego dokonuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417). W myśl tego rozporządzenia „(…) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli  jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji  chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu  oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych (…)” Załącznik nr 2 określa podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda. Wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia są zgodne z wartościami z załącznika dyrektywy DWD 98/83/WE.

Obowiązkiem producentów elementów instalacyjnych jest dostarczenie instalatorowi produktów, które pozwolą na bezproblemowe spełnienie ustawowych wymagań. W przypadku wszystkich produktów SANHA szczególny nacisk kładzie się na to, aby instalacja była pewna w montażu oraz bezpieczna w użytkowaniu. Stosowane dotychczas stopy miedzi (brązy i mosiądze) zawierały niewielkie ilości ołowiu, który w określonych okolicznościach mógł przedostawać się do wody pitnej. W związku z tym firma SANHA zdecydowała się na stosowanie do produkcji wyrobów niezawierających ołowiu wyłącznie materiałów bezołowiowych. Odrzucono możliwość wykorzystywania innych stopy miedzi, które pozwalały wprawdzie na spełnienie nowych wymagań dla wartości granicznych, jednak nadal zawierały ołów. Tym samym SANHA nie bierze udziału w jakichkolwiek dyskusjach mających na celu ustalenie dopuszczalnej zawartości ołowiu w wodzie pitnej. Nasze motto brzmi: „Produkt niezawierający ołowiu nie przekazuje go dalej.“

Złączki nowych serii wykonane są ze stopu miedzi i cynku, zaś aby wyeliminować obecność ołowiu zastosowano w nich nowy dodatek stopowy – krzem. Powstał w ten sposób odporny na korozję materiał o wysokich właściwościach higienicznych, stosowany z powodzeniem od ponad 12 lat w Japonii. W ciągu ponad pięciu lat intensywnych prac z zakresu badań i rozwoju udało się wyprodukować szeroki i kompletny asortyment złączek zaciskowych (seria PURAPRESS) i gwintowanych (seria PURAFIT) o całkowitej zgodności materiałowej. Wszystkie kształtki ze stopu bezołowiowego oznaczone są widocznym symbolem „Pb-free” w kolorze zielonym.


Artykuł 10 DWD 98/83/WE - Zapewnienie jakości uzdatniania, sprzętu i materiałów mówi:

„Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że  żadne  substancje ani  materiały dla nowych instalacji, wykorzystywanych w przygotowywaniu lub dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, lub zanieczyszczenia związane z takimi substancjami bądź materiałami dla nowych instalacji nie pozostają w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w stężeniach wyższych niż jest to niezbędne do celów ich wykorzystania oraz nie zmniejszają, ani bezpośrednio, ani pośrednio, ochrony zdrowia ludzkiego przewidzianej w  niniejszej dyrektywie; dokument wyjaśniający oraz specyfikacje techniczne na mocy art. 3 i art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w  sprawie zbliżenia przepisów  ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów   budowlanych (1)   spełniają  wymagania  niniejszej dyrektywy”.

(1) - mowa tu o  Dz.U. L  40  z 11.2.1989,  str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U.  L 220 z 30.8.1993, str. 1)

Jarosław Czapliński
www.sanha.com.pl