Produkty

Gaz zaciśnięty SANHA

Na mocy zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się do stosowania łączenie przewodów instalacji gazowych w budynkach innymi sposobami niż tylko za pomocą złączek gwintowanych lub lutowanych lutem twardym, jak to było dotychczas.

Paragraf 163 tego rozporządzenia w pkt. 1a oraz pkt. 4 znajdziemy m.in. taki opis: „(…) Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.(…)”

Mowa tu o normie PN-EN 1775: 2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze do 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

Mówiąc prościej zapis ten daje możliwość zastosowania nowoczesnych technik połączeniowych, w tym także techniki zaciskowej do łączenia instalacji gazowych w Polsce. Do tej pory praktyki takie stosowane były z powodzeniem tylko przez naszych południowych i zachodnich sąsiadów-instalatorów oraz w Skandynawii.

Szereg zalet jakie niesie ze sobą technika zaciskowa w jednej chwili staje się udziałem wszystkich, którzy zastosują ten sposób do łączenia przewodów w instalacji gazowych wykonanych z miedzi w budynkach mieszkalnych. Dla polskich instalatorów jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. Niemal bezpośrednio pozwala bowiem skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych jak dotąd tylko w instalacjach grzewczych, wodnych czy przemysłowych.

Złączki serii Sanha-Press Gaz z miedzi (seria 10000) oraz stopów miedzi (seria 11000) to grupa łączników instalacyjnych przeznaczonych do łączenia miedzianych rur w instalacjach gazowych na paliwa gazowe.

Obie serie, będąc w programie produkcji koncernu Sanha, zdobyły wielu zwolenników w krajach Europy i w Skandynawii. Od ponad 10-ciu lat złączki produkowane w Polsce są sprzedawane i montowane m.in. w Niemczech i Czechach, gdzie wielu polskich instalatorów nabyło już sporego doświadczenia i wiedzy. Aby spełnić wszystkie wymagania zawarte w RMI oraz w normie nasze złączki poddane zostały szczegółowym testom w laboratorium Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Pozytywne wyniki raportów z badań oraz drobiazgowa kontrola produkcji zaowocowały wydaniem Aprobaty Technicznej i stosownych certyfikatów INiG. Otworzyło tym samym możliwość w pełni legalnego stosowania naszych złączek jako jednego z nielicznych producentów w Polsce. Złączki Sanha-Press Gaz oznakowane są zgodnie z nowymi wymogami INiG, tak aby w sposób jednoznaczny można było określić lokalizacje instalacji gazowej w budynku. Dobrze widoczny żółty kolor oznaczenia zawiera podstawowe parametry pracy instalacji, a więc maksymalne ciśnienie robocze do 5 bar oznaczone tu symbolem MOP5 (od ang. Maximum Operating Pressure) oraz drugi zakres temperaturowy – T2 (od -20°C do +60°C).

Oprócz tego wszystkie złączki serii 10000 i 11000 wyróżnia charakterystyczny żółty o-ring z wulkanizatu typu HNBR (z ang. Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber) czyli mieszanki na bazie uwodornionego kauczuku akrylonitrylowego.

Jest to kopolimer akrylonitrylu oraz butadienu z całkowitym lub częściowym uwodornieniem podwójnego wiązania komponentu butadienowego. Przez co sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie, podnosi stabilność temperaturową i utleniającą. Materiały gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie. W zakresie temperatury od -30°C do +150°C wykazują wysoką odporność na takie media jak: węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, niektóre oleje i ciecze hydrauliczne, płyny hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, paliwa dieslowskie, ozon, rozcieńczone kwasy, zasady i sole (nawet w podwyższonej temp.), mieszaniny glikoli z wodą do 150°C, kwaśne gazy. W ten sposób przygotowane i sprawdzone złączki Sanha-Press Gaz stają się niezwykle pomocnym i bezpiecznym narzędziem pracy dla instalatora. Jednym kompletem narzędzi może on teraz szybko i sprawnie wykonać niemal wszystkie instalacje w budynku mieszkalnym.