Produkty

Promocja na zakup produktów ARCO!

Dodano 29.11.2018

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy Państwa do udziału w promocji na zakup produktów ARCO, w której za każde 2500 zł netto wydane na dowolne produkty ARCO otrzymają Państwo kamizelkę softshell marki 4F.
Promocja obowiązuje przy zamówieniach złożonych od poniedziałku 26.11.2018 do piątku 07.12.2018 włącznie.
Zgodnie z regulaminem nagrody wyślemy do Państwa najpóźniej do 21.12.2018, ale dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali je Państwo najszybciej jak to będzie możliwe.
Szczegółowy regulamin promocji znajduje się poniżej.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w tej promocji i mamy nadzieję, że pomoże ona Państwu w skutecznej sprzedaży produktów ARCO.

 

 

REGULAMIN – sprzedaż premiowa 

JESIENNA PROMOCJA ARCO

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Zasadami Promocji”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej „JESIENNA PROMOCJA ARCO” (zwanej dalej „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest VALVULAS ARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-158), ul. Krowoderska 63B lok 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541105, NIP 6762484270, REGON 360689304 zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Uczestnikami Promocji mogą być dystrybutorzy Organizatora, niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którzy w czasie trwania Promocji określonym w § 3 spełnią warunki szczegółowo określone w niniejszych Zasadach Promocji, zwani w niniejszych Zasadach Promocji „Uczestnikami Promocji”. 

§ 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja trwa od dnia 26.11.2018 r. do dnia 07.12.2018 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. 

2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora. 

 

§ 4 MECHANIZM PROMOCJI 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest złożenie zamówienia na dowolne produkty z asortymentu ARCO w terminie od dnia 26.11.2018 r. do dnia 07.12.2018 r. 

2. W Promocji biorą udział Zamówienia produktów z ww. asortymentu o wartości netto nie mniejszej niż 2500,00 PLN netto. 

3. Momentem złożenia zamówienia jest jego wpłynięcie drogą mailową do Organizatora na adres: customerservice@valvulasarco.es. 

4. Uczestnik Promocji może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń i wielokrotnie otrzymywać nagrodę określoną w § 5 na zasadach przewidzianych w Zasadach Promocji, o ile każde ze zgłoszeń spełnia warunki uczestnictwa w Promocji. 

 

§ 5 NAGRODY 

1. Organizator oferuje Uczestnikom Promocji nagrodę gwarantowaną w postaci kamizelki softshell marki 4F, o wartości brutto 65 zł każda. 

2. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 700 sztuk nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej. 

3. Nagrody wydawane będą w okresie od 27.11.2018 r. do 21.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. Wydanie nastąpi po dokonaniu weryfikacji udziału Uczestnika Promocji w Promocji pod kątem spełnienia przez niego warunków określonych w niniejszych Zasadach Promocji oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Nagrody wysłane zostaną na adres wskazany przez Uczestnika Promocji w zamówieniu. 

5. Uczestnicy Promocji nie mogą wymieniać nagród na inne ani też na równowartość w formie pieniężnej. 

 

§ 6 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI 

1. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 7 KOMISJA PROMOCYJNA 

1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja Promocyjna, w skład której wejdą przedstawiciele wskazani przez Organizatora. 

2. Decyzje Komisji Promocyjnej są ostateczne, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 8 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest VALVULAS ARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

2. W związku z udziałem w Promocji przetwarzane będą następujące dane osobowe: Imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania), telefon lub adres e-mail, fakt i data zakupu Produktu Promocyjnego, nazwa zakupionego Produktu Promocyjnego i jego cena. 

3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

a\ prowadzenia Promocji i realizacji obowiązków Organizatora zgodnie z Zasadami Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 tzw. RODO), 

b\ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Uczestnik Promocji mogą mieć w stosunku do siebie w związku z uczestnictwem w Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 tzw. RODO). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Promocji. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością udziału w Promocji. 

5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. 

6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem polska@valvulasarco.es. 

7. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w związku z przeprowadzeniem Promocji (np. wysyłka nagród). 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza UE oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy 

9. Po zakończeniu określonych powyżej okresów przetwarzania dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Promocji stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejsze Zasady Promocji doręczone zostały Uczestnikowi Promocji w korespondencji mailowej, a także dostępne są w biurze handlowym Organizatora, w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 61 lok. 306. 

3. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z obowiązujących przepisów prawa.