Produkty

Reaktor SBR w oczyszczalniach Roth Micro-Step

Dodano 12.05.2015

Sequencing Batch Reactor – sekwencyjny reaktor SBR w zestawach przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Roth Micro-Step.

Cechą wspólną oczyszczalni pracujących w reaktorach SBR jest przede wszystkim zastosowanie procesu osadu czynnego do biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo, biologiczne oczyszczanie i oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków zachodzi w jednym zbiorniku. SBR to również przebieg kolejno następujących faz oczyszczania w określonym czasie.

Hybryda Roth Micro-Step Twinbloc

Micro-Step Twinbloc firmy Roth to w pełni biologiczna, hybrydowa oczyszczalnia ścieków, która łączy osad czynny oraz złoże nieruchome. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych i występuje w zestawach do czterech, sześciu, ośmiu i dwunastu mieszkańców. Procesy technologiczne w oczyszczalni realizowane są w reaktorze SBR.

Zastosowanie SBR przydatne jest szczególnie do oczyszczania ścieków o dużej zmienności ilościowej i jakościowej występujących w gospodarstwach domowych.

Oczyszczalnia stanowi urządzenie z eliminacją węgla oraz dodatkową nitryfikacją, co zapewnia klasę C i N oczyszczania wody na odpływie. Przy ujemnych temperaturach oczyszczalnia doskonale zachowuje swoją sprawność przy redukcji węgla oraz nitryfikacji. Urządzenie na bazie zbiornika Twinbloc z PEHD (odpowiednio 1 zbiornik 5000 l dla zestawu 4/6 osób oraz 2 zbiorniki dla 8/12 osób) składa się z 3 komór oczyszczania:

1. Wstępne oczyszczanie ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego odprowadzane są do komory wstępnego oczyszczania. W niej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni. Ścieki poddane wstępnej obróbce zostają wprowadzone poprzez sterowany czasowo podnośnik pneumatyczny w kilku równych partiach do biologicznej części zbiornika.

2. Biologiczne oczyszczanie z rurowym napowietrzaczem i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania

Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie, kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się populacji mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zanurzonego złoża nieruchomego, składający się z dużej ilości profilowanych wielkopowierzchniowych płaszczyzn z tworzywa sztucznego, zapewnia dodatkową powierzchnię do porastania aktywnych mikroorganizmów podczas oczyszczania ścieków. Nagromadzony osad czynny doprowadzany jest mechanicznie do nisko położonego napowietrzacza rurowego. Podczas ponownego uruchomienia procesu napowietrzania osad czynny zostaje ponownie wprawiony w ruch i w ten sposób unikamy hydraulicznych obszarów martwych oraz odkładania się osadów przefermentowanych.

 

Na etapie biologicznym zainstalowany jest pneumatyczny podnośnik cieczy, przy pomocy którego zbędna masa czynna recyrkuluje ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii dmuchawę membranową. Funkcje te są realizowane przez układ sterowania UNIT. Mieszanka ścieków i osadu płynie swobodnie poprzez rurę zanurzeniową do oczyszczania wtórnego.

3. Wtórne oczyszczanie

Strefa oczyszczania wtórnego zbudowana jest dwustopniowo i odseparowana jest od strefy biologicznej ścianą oddzielającą. W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Osad czynny Roth Micro-Step Compact

Micro-Step Compact firmy Roth to w pełni biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii osadu czynnego w reaktorze SBR i jest dostępna w zestawach do pięciu i ośmiu mieszkańców. Oczyszczalnia stanowi urządzenie z eliminacją węgla i dodatkową denitryfikacją, co zapewnia klasę wody na odpływie C i D. Urządzenie na bazie zbiornika Compact (2 zbiorniki 2200 l każdy dla zestawu do pięciu osób oraz 3 zbiorniki dla ośmiu osób) realizuje cykl oczyszczania w 5-ciu fazach:

1, 2. Zasilanie i napowietrzanie

Po dopływie surowych ścieków z budynku następuje ich wstępne oddzielenie. W kolejnym kroku wstępnie oddzielone ścieki (pływające od opadających) transportowane są przez syfon do reaktora SBR przy udziale pompy ciśnieniowej. Równocześnie ścieki są wzbogacane tlenem i wprowadzane w obieg przez talerzowy napowietrzacz.

Tworzące się w wyniku tego procesu mikroorganizmy realizują biologiczne oczyszczanie ścieków na zasadzie osadu czynnego.

3. Recyrkulacja osadu

W tej fazie przez krótki czas część nadmiaru osadu recyrkuluje przez syfon do osadnika wstępnego przy udziale pompy ciśnieniowej.

4. Sedymentacja

W fazie sedymentacji napowietrzanie zostaje wyłączone. Osad znajdujący sięw instalacji opada na dno. W górnej strefie reaktora SBR powstaje obszar czystej wody.

5. Odprowadzenie czystej wody

Ze strefy czystej wody oczyszczone ścieki odprowadzane są na zewnątrz poprzez syfon przy udziale pompy ciśnieniowej. Nadwyżka osadu transportowana z reaktora SBR do osadnika wstępnego, usuwana jest w odstępach czasu podczas kontroli serwisowych. Czas cyklu, w którym przebiegają poszczególne procesy wynosi 8 h, zatem w ciągu jednej doby występują 3 cykle.

Prawidłowa eksploatacja biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków Micro-Step firmy Roth oraz przestrzeganie wytycznych producenta dotyczących zasad korzystania z urządzenia zapewnia otrzymanie wody na odpływie o parametrach odpowiadających najwyższym dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczyszczeń–zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zestawy oczyszczalni zostały skontrolowane w notyfikowanym laboratorium na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3 z oznakowaniem   w zakresie sprawności oczyszczania, wodoszczelności, stabilności oraz wytrzymałości.

Producent zapewnia okres gwarancji wynoszący 20 lat dla zbiornika oczyszczalni Twinbloc oraz 10 lat dla  zbiornika oczyszczalni Compact.

 

Justyna Pytkowska

www.roth-polska.com