Produkty

Roth Micro-Step Twinbloc

Dodano 05.12.2013

Oczyszczalnie ścieków Roth Micro-Step Twinbloc znajdują zastosowanie, jeśli istnieje potrzeba odprowadzenia ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie ma możliwości wybudowania centralnej lub lokalnej oczyszczalni ścieków lub koszty inwestycji sieci kanalizacyjnej na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich są zbyt wysokie.

Zalety oczyszczalni ROTH MICRO-STEP TWINBLOC:

• w pełni biologiczna, mała oczyszczalnia ścieków, skontrolowana według EN 12566-3 i pracująca przy zastosowaniu dwóch technologii - oczyszczania osadem czynnym oraz SBR,
• powierzchnia oczyszczalni: od 12 m2, podczas gdy tradycyjnej drenażowej oczyszczalni ścieków: co najmniej 60 m2,
• nie wymaga dodawania biopreparatów,
• cykl urlopowy niweluje koszty zużycia energii,
• zestawy oczyszczalni są fabrycznie złożone,
• oczyszczalnia posiada znak CE.

Urządzenie składa się z trzech komór oczyszczania:

1. strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania;
2. strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania;
3. strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania.

1. Wstępne oczyszczanie.

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego odprowadzane są do komory wstępnego oczyszczania. W strefie wstępnego oczyszczania następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni.

2. Biologiczne oczyszczanie

Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania.
Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.

3. Wtórne oczyszczanie

Strefa oczyszczania wtórnego przedstawia się dwustopniowo i oddzielona jest od strefy biologicznej poprzez ścianę oddzielająca.
W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT OCZYSZCZALNI ROTH MICRO-STEP TWINBLOC:

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI ROTH MICRO-STEP TWINBLOC:

 

 

 

 

Informacje techniczne:

Zestaw MICRO-STEP TWINBLOC od 4 do 6 mieszkańców składa się z 5000 l zbiornika Twinbloc, w którym ściany oddzielające separują strefę wstępnego oczyszczania, strefę biologiczną i strefę wtórnego oczyszczania.

Zestaw MICRO-STEP TWINBLOC od 8 do 12 mieszkańców składa się z dwóch 5000 l zbiorników Twinbloc. W jednym zbiorniku strefa biologiczna i strefa wtórnego oczyszczania oddzielone są ścianą. Drugi zbiornik pozbawiony jest ściany i stanowi obszar wstępnego oczyszczania. Zestawy oczyszczalni są wstępnie fabrycznie złożone.

Układ sterowania w postaci regulatora Micro-Step Unit jest również skonfigurowany fabrycznie. Jego praca obejmuje następujące funkcje:
- cykliczne włączanie dmuchawy (funkcja zegara sterującego), - cykliczne włączanie recyrkulacji osadu;
- komunikaty o zakłóceniach i informacje serwisowe są sygnalizowane poprzez zaświecenie czerwonej diody LED oraz akustycznie poprzez rozbrzmiewający cyklicznie sygnał dźwiękowy;
- archiwizacja komunikatów o błędach;
- wyświetlanie ilości roboczogodzin dmuchawy.

Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Są one zapakowane i umieszczone w studzience zbiornika jak również w samym zbiorniku. Informują o tym stosowne etykiety.

Szafka sterownicza musi zostać umieszczona w odpowiedniej odległości od oczyszczalni. Odległość ta jest bowiem uzależniona od węży powietrznych, których fabryczna długość wynosi 12 m (dopuszcza się przedłużenia węży do max 25 m). Po podłączeniu węży powietrznych zapewniona jest już całkowita funkcjonalność elementów eksploatacyjnych urządzenia.

Więcej informacji: http://www.roth-polska.com/oczyszczalnie-MICRO-STEP.htm