Produkty

UBEZPIECZENIA DLA PARTNERA IK

Oferujemy Państwu możliwość wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Końcowa składka wyliczana jest w oparciu o obroty i wybrane dodatkowe opcje.

Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności.

OC delikt (w związku z czynem niedozwolonym) – szkody wyrządzone osobom trzecim podczas prac instalacyjnych, np. podczas montażu baterii solarnej z dachu spadnie młotek i uszkodzi stojący samochód, zalanie lokalu poniżej wskutek uszkodzenia instalacji.

OC kontrakt (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) – np. podczas montażu grzejnika zostanie uszkodzona ściana lub instalacja.

OC za produkt – np. montaż wadliwych elementów, które spowodują szkodę w mieniu lub na osobie rozszerzony o:

1.wskutek rażącego niedbalstwa,

2.przez Podwykonawców Osób objętych ubezpieczeniem (OC podwykonawców), z zachowaniem regresu do Podwykonawcy

3.w nieruchomościach i ruchomościach użytkowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego tytułu prawnego (OC najemcy), z wyjątkiem Szkód w pojazdach, ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych,

4.wskutek uchybień popełnionych przy wykonywaniu robót lub usług,

5.przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

6.wskutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej lub innych urządzeń i instalacji

7.wskutek wadliwej reklamy lub instrukcji użytkowania Produktu,

8.podczas podróży służbowych Pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, z wyjątkiem Wypadków zaistniałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady lub ich posiadłości,

9.w Wartościach pieniężnych, kosztach odtworzenia dokumentów, aktach, rękopisach lub planach - podlimit 5.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 01/08/12/2015 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 08.12.2015 r.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest pozaumowna (deliktowa), a także wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz rodząca zbieg podstaw odpowiedzialności odpowiedzialność cywilna Osób objętych ubezpieczeniem za Szkody wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności.

Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

Rodzaj ubezpieczonej działalności:

Wykonywanie, montaż i naprawa instalacji: wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, klimatyzacyjnych, gazowych, wentylacyjnych

Inna działalność niż opisana wyżej nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Franszyza redukcyjna: 200,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej Zakres terytorialny: Polska

Do programu mogą przystąpić firmy, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały szkód z OC działalności.

   Kontakt

 

 

Regulamin